Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site en onlinetool, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website

RunningSmart.be en haar vennootschap VOF MovingSmart, hierna benoemd als RunningSmart,besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Bij het maken en controleren van deze informatie, maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland. Alle informatie is gevalideerd door ons medische team. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. RunningSmart  wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Het gebruik van de website geschiedt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. RunningSmart behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website of de onlinetool te wijzigen. Wanneer RunningSmart verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal RunningSmart onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Gebruik van deze website kan niet worden beschouwd als een vervanging van een medische consultatie of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, of andere door het RIZIV-erkende behandelaar.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is RunningSmart niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechtenmet betrekking tot deze site berusten bij RunningSmart. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RunningSmart.Alle teksten, logo’s,  illustraties en technologie op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van RunningSmart. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of ander gebruik van een element van deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor strikt privé gebruik is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van RunningSmart.

Screening en oefenprogramma

De RunningSmart-online-tool is een hulpmiddel ter preventie van loopgerelateerde blessures. De input van gegevens in de online-tool tijdens de anamnese en de screening van een hardloper, en tevens de effectieve begeleiding van de hardloper, gebeurt door derden. RunningSmart  kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de gecreëerde oefenprogramma’s en loopschema’s. RunningSmart kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden de verkeerde of onzorgvuldige toepassing van de oefeningen en/of het loopschema die door de online-tool voorgesteld worden. 

 

Privacy policy

Op deze website wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, zullen door RunningSmart uitsluitend worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten. Dat kan telefonisch, per post, via e-mail of andere communicatiekanalen. U kunt op elk moment beslissen om geen info meer te ontvangen over RunningSmart, overeenkomstig artikel 14, §2 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde aspecten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. U mag uw gegevens op elk moment inkijken en wijzigen (wet van 08/12/1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Contacteer ons daarvoor via info@runningsmart.be.

Ook doen wij ons best uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.  Dit houdt onder andere het volgende in: Die onderdelen van de website waarvoor u moet inloggen bevinden zich op een beveiligde website. De toegang tot uw gegevens is beveiligd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.
Vertrouwelijke of persoonlijke informatie (informatie uit de vragenlijsten en de biomechanisch screening) van de gebruikers (zowel de RunningSmart-coach als de eindgebruiker) van dit programma worden door ons gerespecteerd en behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt als die door u uit vrije wil zijn verstrekt. Wij verzamelen geen enkel persoonlijk gegeven van een individu zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Ook zullen wij deze nooit doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: elke informatie die de identificatie mogelijk maakt van de gebruiker van dit programma, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enzovoort. 

Wij verzamelen uitsluitend die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om op maat gesneden informatie te verstrekken of om een vraag te beantwoorden.

Testimonials

De citaten van sporters, RunningSmart-coaches en anderen die op deze website voorkomen, evenals hun portretfoto of ander beeldmateriaal, zijn gepubliceerd na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Zij kunnen op elk moment vragen hun getuigenis in te trekken en hun citaten en foto's van de site te verwijderen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw instellingen aan te passen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Anonieme gegevens uit onderdelen van deze website kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor het analyseren en verbeteren van onderdelen van de website.

De privacy policy van RunningSmart kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.